Poradnia P-P Trzebnica

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
„Nasz Świat”
ul. I. Daszyńskiego 33/1

55-100 Trzebnica

REGON: 022487278

Zapraszamy na konsultacje dla Rodziców dzieci w wieku od 0 do 6 lat.

Telefoniczna rejestracja do Poradni w godzinach 16:00 – 18:00

730 415 710

Poradnia wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe
w Trzebnicy pod nr 1/2014.

mgr Joanna Borowska – dyrektor poradni, logopeda, diagnosta pedagogiczny (Monachijskiej Diagnostyki Rozwojowej, KORP, PEP-r – dzieci od 0 do 6 lat, dojrzałości szkolnej – 5 i 6 lat, terapeuta integracji sensorycznej, trudności szkolnych jak dysleksja, dyskalkulia – dla szkół podstawowych), specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, pedagog specjalny, terapeuta ręki, terapeuta rodzinny.

Zadania Poradni:

  • Ocena dojrzałości szkolnej -5 i 6 latki
  • Opinie dotyczące funkcjonowania dziecka do wniosków o edukację domową
  • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka – dzieci w wieku od 0 do 6 lat
  • Diagnoza i terapia trudności w nauce
  • Praca z uczniem szczególnie uzdolnionym
  • Warsztaty dla rodziców
  • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością, trudnościami w nauce

Z oferty Poradni mogą korzystać wszyscy zainteresowani, bez względu na miejsce zamieszkania – nie obowiązuje rejonizacja.

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno – pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym. Jest to szczególnie ważne na początku kariery szkolnej dziecka.

Brak osiągnięć w nauce, częste niepowodzenia zazwyczaj wiążą się z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu i innych czynnościach szkolnych i odnoszą się do dzieci:

– z zakłóceniami funkcji wzrokowych i słuchowych,
– z zakłóceniami i opóźnieniami rozwoju ruchowego razem z zakłóceniami procesu lateralizacji,
– o zaburzonym rozwoju procesów emocjonalno – motywacyjnych,
– z zaburzeniami mowy,
– z zaburzeniami zdolności matematycznych,
– z zaburzeniami dynamiki procesów nerwowych.
Trudnościom szkolnym często towarzyszą także trudności wychowawcze, zaburzenia aktywności, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia relacji społecznych.

Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju.

W celu eliminowania niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji oddziałuje się za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się.

Terapię pedagogiczną prowadzi się w formie indywidualnej i grupowej (liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów), by spowodować określone, pozytywne zmiany w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno – motywacyjnej oraz wiedzy i umiejętnościach dziecka.

Terapia ręki

Odbiorcy

-dzieci w wieku przedszkolnym

-dzieci w wieku wczesnoszkolnym

-dzieci niepełnosprawne ruchowo i intelektualnie

-dzieci z zaburzeniami mowy, słuchu, koordynacji wzrokowo-ruchowej, z nieustalona lateralizacją

-dzieci z trudnościami w nauce

Terapia logopedyczna

  • Terapia zaburzeń mowy
  • Jąkanie
  • Seplenienie

Terapia psychologiczna

Zakres oferowanej pomocy psychologicznej

– niepowodzenia i trudności szkolne,

– trudności wychowawcze,

– trudności emocjonalne,

– zaburzenia nerwicowe,

–  funkcjonowanie w warunkach stresu,

– funkcjonowanie z przewlekłą chorobą oraz problemy psychosomatyczne,

– zaburzenia związane z jedzeniem,

– kryzys związany ze stratą (rozwód, odejście bliskiej osoby, zmiana warunków życia),

– problemy osób współuzależnionych (członkowie rodziny),

– samopoznanie i rozwój osobisty