Poradnia P-P Trzebnica

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

„Nasz Świat”

ul. I. Daszyńskiego 33/1

55-100 Trzebnica

Zapraszamy na konsultacje dla Rodziców dzieci w wieku od 0 do 6 lat.

Telefoniczna rejestracja do Poradni

730 415 710

 

Poradnia wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe

w Trzebnicy pod nr 1/2014.

 

Poradnia działa na podstawie przepisów Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. z (Dz. U. z 2017r. poz. 59,949 i 2203 oraz z 2018r. poz. 650).
WYDAJEMY OPINIE, KTÓRE SĄ HONOROWANE PRZEZ SZKOŁY WSZYSTKICH SZCZEBLI I KOMISJE EGZAMINACYJNE.

 

Nasi specjaliści:

mgr Joanna Borowska – dyrektor poradni, diagnosta pedagogiczny (Monachijskiej Diagnostyki Rozwojowej, KORP, PEP-r – dzieci od 0 do 6 lat, dojrzałości szkolnej – 5 i 6 lat, terapeuta integracji sensorycznej, trudności szkolnych jak dysleksja, dyskalkulia – dla szkół podstawowych i gimnazjum), specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, pedagog specjalny, terapeuta ręki, terapeuta rodzinny.

mgr Anna Szafran – psycholog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, diagnosta, terapeuta ręki.

mgr Małgorzata Kremza –  pedagog specjalny, terapeuta ręki, diagnosta pedagogiczny.

mgr Magdalena Szykasiuk – neurologopeda kliniczny.

mgr Joanna Mimoun – pedagog, diagnosta, terapeuta ręki, logopeda.

 

 

Zadania Poradni:

 • Ocena dojrzałości szkolnej -5 i 6 latki
 • Opinie dotyczące funkcjonowania dziecka do wniosków o edukację domową
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka – dzieci w wieku od 0 do 6 lat
 • Diagnoza i terapia trudności w nauce
 • Praca z uczniem szczególnie uzdolnionym
 • Warsztaty dla rodziców
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością, trudnościami w nauce

Z oferty Poradni mogą korzystać wszyscy zainteresowani, bez względu na miejsce zamieszkania – nie obowiązuje rejonizacja.

 CENNIK

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zajecia bezpłatne

DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

dojrzałość szkolna, ocena funkcjonowania dziecka do wniosku o edukację domową, profil sensoryczny dziecka, PEP-r, KORP, Monachijska Diagnostyka Rozwojowa, Test Dojrzałości Umysłowej Columbia, Test matryc Ravena

Wydanie opinii po badaniu

200 ZŁ

 

 

 

50 zł

OMÓWIENIE DIAGNOZY 50 ZŁ
PSYCHOLOG/PEDAGOG/LOGOPEDA – konsultacja

badanie w kierunku trudności szkolnych (dysleksja)

Wydanie opinii po badaniu

200 ZŁ

 

50 zł

 

OCENA DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ

 

260 zł

TERAPIA PEDAGOGICZNA/TERAPIA RĘKI

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia wyrównawcze

60 zł/zajęcia
WARSZTATY DLA RODZICÓW

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

GRUPA WSPARCIA

30 zł/zajecia

60 zł/zajęcia

BEZPŁATNIE

 

 

 

Nadzór nad Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną „Nasz Świat” sprawuje  Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

 

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno – pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym. Jest to szczególnie ważne na początku kariery szkolnej dziecka.

Brak osiągnięć w nauce, częste niepowodzenia zazwyczaj wiążą się z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu i innych czynnościach szkolnych i odnoszą się do dzieci:

– z zakłóceniami funkcji wzrokowych i słuchowych,
– z zakłóceniami i opóźnieniami rozwoju ruchowego razem z zakłóceniami procesu lateralizacji,
– o zaburzonym rozwoju procesów emocjonalno – motywacyjnych,
– z zaburzeniami mowy,
– z zaburzeniami zdolności matematycznych,
– z zaburzeniami dynamiki procesów nerwowych.
Trudnościom szkolnym często towarzyszą także trudności wychowawcze, zaburzenia aktywności, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia relacji społecznych.

Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju.

W celu eliminowania niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji oddziaływuje się za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się.

Terapię pedagogiczną prowadzi się w formie indywidualnej i grupowej (liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów), by spowodować określone, pozytywne zmiany w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno – motywacyjnej oraz wiedzy i umiejętnościach dziecka.

 

Terapia ręki

 1. Terapia ręki

Jest jedną z form wspierania rozwoju dzieci, koncentruje się na motoryce małej. Dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom, z elementami zabawy można wspomagać prawidłowe ruchy rąk, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej, a także rozwijać wrażliwość dotykową, oraz pracować nad umiejętnością prawidłowego chwytu. Program Terapii Ręki pozwala na całościowe wspieranie rozwoju tj. sfery fizycznej, intelektualnej, psychicznej oraz społecznej.

-zaspokojenie potrzeby ruchu

-wspieranie rozwoju intelektualnego

-wspieranie rozwoju manualnego

-wspieranie rozwoju emocjonalnego

-wspieranie rozwoju społecznego (zajęcia grupowe)

 

 1. Odbiorcy

-dzieci w wieku przedszkolnym

-dzieci w wieku wczesnoszkolnym

-dzieci niepełnosprawne ruchowo i intelektualnie

-dzieci z zaburzeniami mowy, słuchu, koordynacji wzrokowo-ruchowej, z nieustalona lateralizacją

-dzieci z trudnościami w nauce

 

 1. Cele terapii ręki

W terapii ręki wyróżnia się trzy cele wiodące, są nimi:

 1. komunikacja i interakcje społeczne

2.samoobsługa

3.zabawa i umiejętności szkolne

Z celu wiodącego wyprowadza się cel kierunkowy, który jest uszczegółowiony i wyznacza konkretne umiejętności, jakie mają być osiągnięte w trakcie terapii. Cel, jaki ma być osiągnięty, jest wyznaczany po przeprowadzeniu diagnozy i na podstawie wywiadu z rodzicami. Ważne, aby założony cel był zgodny z aktualnym potrzebami dziecka. Pozwoli to na zwiększenie jego samodzielności.

Dodatkowe korzyści płynące z terapii ręki

-doskonalenie funkcji motoryki małej

-rozwój umiejętności grafomotorycznych

-kształtowanie lateralizacji

-rozwijanie funkcji wzrokowych

-poprawienie umiejętności prawidłowego chwytu

-poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej

-rozwijanie wrażliwości dotykowej

Program zajęć jest dostosowany indywidualnie do każdego pacjenta, w zależności od problemu, oraz potrzeb, z uwzględnieniem ograniczeń, predyspozycji osobistych, a także do wieku i poziomu rozwojowego.

Opracowała Małgorzata Kremza

Terapia logopedyczna

 • Terapia zaburzeń mowy
 • Jąkanie
 • Seplenienie

Terapia psychologiczna

Zakres oferowanej pomocy psychologicznej

– niepowodzenia i trudności szkolne,

– trudności wychowawcze,

– trudności emocjonalne,

– zaburzenia nerwicowe,

–  funkcjonowanie w warunkach stresu,

– funkcjonowanie z przewlekłą chorobą oraz problemy psychosomatyczne,

– zaburzenia związane z jedzeniem,

– kryzys związany ze stratą (rozwód, odejście bliskiej osoby, zmiana warunków życia),

– problemy osób współuzależnionych (członkowie rodziny),

– samopoznanie i rozwój osobisty