Poradnia P-P Wrocław

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Nasz Świat” nr 2 Psie Pole we Wrocławiu

ul. Litewska 14a
51-354 Wrocław

Poradnia wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez miasto Wrocław pod numerem 112/2015

Poradnia działa na podstawie przepisów Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. z (Dz. U. z 2017r. poz. 59,949 i 2203 oraz z 2018r. poz. 650).
WYDAJEMY OPINIE, KTÓRE SĄ HONOROWANE PRZEZ SZKOŁY WSZYSTKICH SZCZEBLI I KOMISJE EGZAMINACYJNE.

Rejestracja telefoniczna pod numerem 730 415 710

BIOFEEDBACK – tel. 725 274 583

Zadania Poradni:

 • diagnoza rozwoju dziecka od pierwszego miesiąca życia
 • diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
 • ocena dojrzałości szkolnej sześciolatków
 • prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od urodzenia do momentu rozpoczęcia edukacji szkolnej (dzieci przedwcześnie urodzone, dzieci z problemami rozwojowymi, dzieci z wadami wymowy)
 • prowadzenie terapii pedagogicznej
 • prowadzenie zajeć korekcyjno-kompensacyjnych
 • prowadzenie zajęć z dziećmi uzdolnionymi

Pracownicy Poradni:

mgr Joanna Borowska – diagnosta pedagogiczny (Monachijskiej Diagnostyki Rozwojowej, KORP, PEP-r – dzieci od 0 do 6 lat, dojrzałości szkolnej – 5 i 6 lat, terapeuta integracji sensorycznej, trudności szkolnych jak dysleksja, dyskalkulia – dla szkół podstawowych i gimnazjum), specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, pedagog specjalny, terapeuta ręki, terapeuta rodzinny.

mgr Anna Szafran – psycholog , terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, diagnosta, terapeuta biofeetback, terapeuta behawioralny, terapeuta ręki.

mgr Joanna Mimoun – pedagog, diagnosta, logopeda, terapeuta ręki.

mgr Malwina Nowak – pedagog, terapeuta biofeedback.

DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

dojrzałość szkolna,  diagnoza specyficznych trudności szkolnych (dysleksja), ocena funkcjonowania dziecka do wniosku o edukację domową, profil sensoryczny dziecka, PEP-r, KORP, Monachijska Diagnostyka Rozwojowa, Test Dojrzałości Umysłowej Columbia, Test matryc Ravena, inne.

200 zł
WYDANIE OPINII PO BADANIU 50 zł
TERAPIA RĘKI

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE

60zł

60 zł

60 zł

OCENA DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ 250 zł
TERAPIA DYSLEKSJI, DYSKALKULII 70 zł/zajęcia
(240 zł za 4 zajęcia)
WARSZTATY DLA RODZICÓW

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

DIAGNOZA ROZWOJU DZIECKA

 

WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

GRUPA WSPARCIA

25 zł/zajęcia

60 zł/zajęcia

200 ZŁ/badanie, diagnoza funkcjonalna (dwa spotkania)

BEZPŁATNIE

BEZPŁATNIE

 

Co powinno budzić niepokój rodziców i kiedy należałoby się skontaktować z logopedą?

 • dziecko w wieku 6-7 m-cy nie gaworzy, nie odwraca się w kierunku głosu, dźwięków;
 • dziecko w wieku 12 m-cy nie kojarzy pierwszych słów z osobą lub rzeczą, nie wykonuje prostych poleceń (zrób pa, pa), nie mówi pierwszych słów ze zrozumieniem (mama, tata);
 • dziecko po ukończeniu 2 r.ż. nie mówi, porozumiewa się za pomocą gestów i krzyków;
 • dziecko w wieku 3 lat i starsze mówi dużo, ale jego wypowiedzi są niezrozumiałe dla otoczenia;
 • dziecko zastępuje głoski s, z, c, dz, sz, rz, cz, dż, ś, ź, ć dź, dziwnie brzmiącymi dźwiękami;
 • dziecko wsuwa język między zęby podczas wymawiania niektórych głosek,
 • dziecko mówi foda zamiast woda; szapa zamiast żaba (zamienia w na f, b na p), jest to mowa bezdźwięczna;dziecko 4-letnie nie wymawia głosek: k, g, mówi totek zamiast kotek, tula zamiast kula;dziecko 4-5-letnie nie różnicuje słuchowo głosek: b-p; d-t; f-g; k, sz; s, cz np. pokazujemy dwa obrazki: półka i bułka, jura i góra, i prosimy o pokazanie bułki a dziecko wskazuje na półkę i odwrotnie, może to świadczyć o zaburzonym słuchu fonemowym;dziecko 5- letnia nie wymawia w izolacji głosek: sz, cz, ż/rz, dż; dziecko w wieku 6 lat wymawia głoskę r nieprawidłowo lub nie wypowiada jej wcale;
 • dziecko nie reaguje na nasze polecenia pomimo ich powtarzania, albo nie reaguje na zróżnicowane pod względem głośności dźwięki, reaguje nieadekwatnie na różne dźwięki, bardzo głośno mówi, głośno nastawia telewizor, mogą to być objawy kłopotów ze słuchem;
 • dziecko mówiąc, ślini się, wykonuje dziwne ruchy językiem, je i oddycha z otwarta buzią możemy mieć do czynienia z tzw. połykaniem niemowlęcym;
 • dziecko ma wadę zgryzu, żeby dolne z górnymi nie stykają się bądź są przesunięcia (tyłozgryz, przodozgryz), musimy wiedzieć, że może to prowadzić do wad wymowy.